[-]
کلمات کلیدی
شیمیایی icscs کارت‌های ایمنی بین‌المللی

کارت‌های بین‌المللی ایمنی شیمیایی ICSCs
#1
کارت‌های بین‌المللی ایمنی شیمیایی ICSCs

نوع فایل: HTML
تعداد مواد شیمیایی: 1700 
.zip   ICSCs.zip (اندازه 6.9 MB / تعداد دانلود: 96)

 


International Chemical Safety Cards (ICSCs
The International Chemical Safety Cards (ICSCs) are data sheets intended to provide essential safety and health information on chemicals in a clear and concise way. The primary aim of the Cards is to promote the safe use of chemicals in the workplace. The main target users are workers and those responsible for occupational safety and health. The ICSCs project is a common undertaking between the International Labour Organization (ILO) and the World Health Organization (WHO), with the cooperation of the European Commission
ICSCs database
To date, more than 1,700 Cards are available and hosted in the ICSCs database. The database is available in
Information provided in the ICSCs
 Identity of the chemical
 Fire and explosion hazards
 Fire fighting
Acute health hazards and prevention
 Preventive measures
 First aid
 Spillage disposal, storage and packaging
 Classification and labelling
 Physical and chemical properties and dangers
 Short-term and long-term health effects
 Regulatory information and occupational exposure limits
 Environmental data
کارت‌های بین‌المللی ایمنی شیمیایی (ICSCs) برگه‌های اطلاعاتی هستند که به منظور ارائه اطلاعات ایمنی و بهداشتی ضروری در مورد مواد شیمیایی به روش روشن و مختصر تهیه شده‌اند. هدف اصلی کارتها ترویج استفاده بی‌خطر از مواد شیمیایی در محیط کار است. هدف اصلی پرسنل کارگران و افراد مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هستند. پروژه ICSC یک همکاری مشترک بین سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) با همکاری کمیسیون اروپا است.
بانک اطلاعاتی ICSC
تا به امروز، بیش از 1700 کارت در بانک اطلاعاتی ICSC موجود و میزبانی شده است. این پایگاه داده در  وب‌سایت انجمن بهداشت حرفه‌ای ایران دسترس است:
اطلاعات ارائه شده در ICSC
-  هویت شیمیایی
-  خطرات آتش‌سوزی و انفجار
-  آتش‌نشانی
-  خطرات حاد بهداشتی و پیشگیری از آن
-  اقدامات پیشگیرانه
-  کمک‌های اولیه
-  دفع ضایعات، ذخیره و بسته بندی
-  طبقه بندی و برچسب زدن
-  خواص فیزیکی و شیمیایی و خطرات
-  اثرات سلامتی کوتاه مدت و بلند مدت
-  اطلاعات نظارتی و محدودیت‌های مواجهه شغلی
-  داده‌های زیست محیطی.
Search for an ICSC Card
Chemical name or synonym
Enter part of name or synonym
CAS number
enter a CAS number
UN number
enter U.N. number
ICSC number
enter a card number
ICSC Cards found for your search
 0001HYDROGEN
0002 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE
3-Chloro-1,2-dibromopropane; DBCP; 1-Chloro-2,3-dibromopropane
0003 LEAD CHROMATE
Plumbous chromate; Chromic acid, lead (II) salt (1:1
0004: METHYL ISOCYANATE
Isocyanatomethane; Isocyanic acid, methyl ester
0005 PARAQUAT DICHLORIDE
Paraquat; 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride; Methyl viologen dichloride 
0006 PARATHION
O,O-Diethyl-O-(4-nitrophenyl)phosphorothioate; Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester; Ethyl parathion
0007 PHOSGENE
Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride
0008 TETRAETHYL LEAD
Tetraethyl plumbane; Lead tetraethyl; TEL
0009 ACETALDEHYDE
Acetic aldehyde; Ethanal; Ethyl aldehyde
0010 ALLYL CHLORIDE
3-Chloro-1-propene; Chloroallylene; 3-Chloropropylene
0011 ANILINE
Benzeneamine; Aminobenzene; Phenylamine
0012 ANTIMONY TRIOXIDE
Antimony sesquioxide; Antimony(III) oxide; Antimony white; Flowers of antimony; CI 77052; C.I. Pigment White 11
0013 ARSENIC
Grey arsenic
0014 CHRYSOTILE
Asbestos, chrysotile; White asbestos; Serpentine chrysotile
0015 BENZENE
Cyclohexatriene; Benzol
0016 BENZYL CHLORIDE
alpha-Chlorotoluene; (Chloromethyl)benzene; Tolyl chloride
0017 1,3-BUTADIENE
Divinyl; Vinylethylene; Biethylene; Erythrene; Pyrrolylene; Buta-1,3-diene
0018 n-BUTYL MERCAPTAN
1-Butanethiol; Butyl mercaptan; Thiobutyl alcohol
0019 2-METHYL-2-PROPANETHIOL
tert-Butyl mercaptan
0020 CADMIUM
0021 CARBON DIOXIDE
Carbonic acid gas; Carbonic anhydride
0022 CARBON DISULFIDE
Carbon bisulfide; Carbon sulfide; Carbon disulphide
0023 CARBON MONOXIDE
Carbonic oxide; Carbon oxide
0024 CARBON TETRACHLORIDE
Tetrachloromethane; Tetrachlorocarbon; Tetra
0025 1-HEXADECANETHIOL
Hexadecyl mercaptan; 1-Mercaptohexadecane; Cetyl mercaptan; Hexadecane-1-thiol
0026 4-CHLOROANILINE
Chloroaminobenzene, p-; Chloroaniline, p-
0027 CHLOROFORM
Trichloromethane; Methane trichloride; Formyl trichloride
0028 2-CHLORO-1-NITROBENZENE
o-Chloronitrobenzene; o-Nitrochlorobenzene; 1-Chloro-2-nitrobenzene
0029 CHROMIUM
Chrome
0030 o-CRESOL
2-Hydroxy-1-methylbenzene; 2-Methylphenol; ortho-Hydroxytoluene; 2-Cresol
0031 p-CRESOL
4-Hydroxy-1-methylbenzene; 4-Methylphenol; para-Hydroxytoluene; 4-Cresol
0032 CYCLOHEXANETHIOL
Cyclohexyl mercaptan
0033 2,4-D
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; 2,4-D acid
0034 DDT
p,p'-DDT; Dichlorodiphenyltrichloroethane; 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane; 2,2-bis(p-Chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane; 1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis(4-chlorobenzene)
0035 1-DECANETHIOL
Decyl mercaptan
0036 DIBUTYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester; Di-n-butyl phthalate
0037 1,4-DICHLOROBENZENE
p-Dichlorobenzene; PDCB
0038 DICHLORPROP
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid; 2,4-DP; Dichloroprop
0039 DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol; 3, 6-Dioxa-1-octanol; DEGEE
0040 DIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol; DEGME
0041 1,4-DIOXANE
1,4-Diethylene dioxide; Dioxane; para-Dioxane
0042 1-DODECANETHIOL
Dodecyl mercaptan; Lauryl mercaptan
0043 EPICHLOROHYDRIN
1-Chloro-2,3-epoxypropane; gamma-Chloropropylene oxide; 2-(Chloromethyl)oxirane
0044 ETHANOL (ANHYDROUS)
Ethyl alcohol; Absolute ethanol; Methyl carbinol; Grain alcohol
0045 ETHYLENE DIBROMIDE
1,2-Dibromoethane; EDB
0046 FLUORINE
0047 TRICHLOROFLUOROMETHANE
Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; CFC 11; R 11
0048 DICHLORODIFLUOROMETHANE
Difluorodichloromethane; R 12; CFC 12
0049 CHLORODIFLUOROMETHANE
HCFC-22; R-22; Freon R22; Monochlorodifluoromethane; Methane, chlorodifluoro-; HCFC 22; R 22
0050 1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE
Trichlorotrifluoroethane; CFC 113; R 113
0051 HEXACHLOROETHANE
Perchloroethane; Carbon hexachloride
0052 LEAD
Lead metal; Plumbum
0053 LINDANE
gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; gamma-BHC; gamma-HCH
0054 MCPA
4-Chloro-o-tolyloxyacetic acid; 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid; 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid
0055 MECOPROP
2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid; 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid; MCPP
0056 MERCURY
Quicksilver; Liquid silver
0057 METHANOL
Methyl alcohol; Carbinol; Wood alcohol; Methyl hydrate
0058 DICHLOROMETHANE
Methylene chloride; DCM
0059 ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER
2-Butoxyethanol; Monobutyl glycol ether; Butyl oxitol; EGBE; Butyl cellosolve
0060 ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
Cellosolve; EGEE; 2-Ethoxyethanol; Monoethyl glycol ether; Oxitol
0061 ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER
2-Methoxyethanol; Monomethyl glycol ether; Methyl oxitol; EGME; Methyl cellosolve
0062 NICKEL
Metallic nickel
0063 NICKEL(II)SULPHATE
Nickelous sulphate; Nickel(2+) sulfate
0064 NICKEL CARBONYL
Nickel tetracarbonyl
0065 NITROBENZENE
0066 p-NITROPHENOL
4-Nitrophenol; 4-Hydroxynitrobenzene
0067 NITROUS OXIDE
Hyponitrous acid anhydride; Laughing gas; Dinitrogen oxide; Dinitrogen monoxide
0068 OZONE
0069 PENTACHLOROPHENOL
0070 PHENOL
Carbolic acid; Phenic acid; Hydroxybenzene
0071 QUINOLINE
1-Azanaphthalene; 1-Benzazene; Benzo(b)pyridine; Leucoline
0072 SELENIUM
0073 STYRENE
Vinylbenzene; Phenylethylene; Ethenylbenzene
0074 SULPHUR DIOXIDE
Sulfurous oxide; Sulfurous anhydride; Sulfur oxide
0075 (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ACETIC ACID
2,4,5-T
0076 TETRACHLOROETHYLENE
PER; Ethylene Tetrachloride; PERC; Tetracap; 1,1,2,2-tetrachloroethene; 1,1,2,2-Tetrachloroethylene; Perchloroethylene; Tetrachloroethene
0077 THALLIUM
Ramor; Thallium (metal)
0078 TOLUENE
Methylbenzene; Toluol; Phenylmethane
0079 1,1,1-TRICHLOROETHANE
Methyl chloroform; Methyltrichloromethane; alpha-Trichloroethane
0080 1,1,2-TRICHLOROETHANE
Vinyl trichloride; beta-Trichloroethane
0081 TRICHLOROETHYLENE
1,1,2-Trichloroethylene; Trichloroethene; Ethylene trichloride; Acetylene trichloride; Tri; Chlorylen; TCE; Trilene; Trichlor
0082 VINYL CHLORIDE
Chloroethene; Chloroethylene; Vinylchloride Monomer (VCM)
0083 VINYLIDENE CHLORIDE
1,1-Dichloroethene; 1,1-Dichloroethylene; VDC
0084 o-XYLENE
ortho-Xylene; 1,2-Dimethylbenzene; o-Xylol
0085 m-XYLENE
meta-Xylene; 1,3-Dimethylbenzene; m-Xylol
0086 p-XYLENE
para-Xylene; 1,4-Dimethylbenzene; p-Xylol; paraxylene
0087 ACETONE
2-Propanone; Dimethyl ketone; Methyl ketone
0088 ACETONITRILE
Methyl cyanide; Cyanomethane; Ethanenitrile; Methanecarbonitrile
0089 ACETYLENE
Ethine; Ethyne
0090 ACROLEIN
2-Propenal; Acrylic aldehyde; 2-Propen-1-al
0091 ACRYLAMIDE
2-Propene amide; Acrylic acid amide; Vinyl amide
0092 ACRYLONITRILE
Cyanoethylene; 2-Propenenitrile; Vinyl cyanide
0093 2,2'-DIPYRIDYL
2,2'-Bipyridine; alpha,alpha'-Bipyridyl; 2,2'-Bipyridyl; 2-(2-Pyridyl)pyridine
0094 ALDICARB
2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime; 2-Methyl-2-(methylthio)propanal O-((methylamino)carbonyl)oxime
0095 ALLYL ALCOHOL
Vinyl carbinol; Propenyl alcohol; 2-Propen-1-ol; 3-Hydroxypropene
0096 ALLYL GLYCIDYL ETHER
((2-Propenyloxy)methyl)oxirane; Allyl 2,3-epoxypropyl ether; 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
0097 AMINOCARB
4-Dimethylamino-m-tolyl N-methylcarbamate; 4-Dimethylamine m-cresyl methylcarbamate
0098 AMITRAZ
N-Methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine; N,N'-(Methyliminodimethylidyne)bis-2,4-xylidine
0099 ATRAZINE
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine; 6-Chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine; 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine
0100 ETHYLENEIMINE
Aziridine; Azacyclopropane; Dihydro-1H-azirine
0101 BENZAL CHLORIDE
alpha, alpha-Dichlorotoluene; Benzyl dichloride; Dichloromethyl benzene; Benzylidene chloride
0102 BENZALDEHYDE
Benzoic aldehyde; Artificial almond oil; Benzenecarbonal
0103 BENZOIC ACID
Benzenecarboxylic acid; Phenyl carboxylic acid
0104 BENZO(a)PYRENE
Benz(a)pyrene; 3,4-Benzopyrene; Benzo(d,e,f)chrysene
0105 BENZOTRICHLORIDE
Trichlorophenylmethane; Phenylchloroform; (Trichloromethyl)benzene; alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene
0106 BIPHENYL
Diphenyl; Phenylbenzene; Dibenzene
0107 BROMINE
0108 BROMOFORM
Tribromomethane; Methenyl tribromide; Methyl tribromide
0109 METHYL BROMIDE
Bromomethane; Monobromomethane
0110 1,4-BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER
1,4-Butane diglycidyl ether; 1,4-Bis (2,3-epoxypropoxy) butane
0111 1-BUTANOL
n-Butanol; n-Butyl alcohol; Propyl carbinol; Butan-1-ol; Butyl alcohol
0112 2-BUTANOL
sec-Butyl alcohol; Butan-2-ol; 1-Methyl propanol; Methyl ethyl carbinol; Butylene hydrate
0113 ISOBUTANOL
2-Methyl-1-propanol; Isopropyl carbinol; Isobutyl alcohol
0114 tert-BUTANOL
tert-Butyl alcohol; 2-Methyl-2-propanol; 1,1-Dimethylethanol; Trimethyl carbinol; 2-Methylpropan-2-ol
0115 n-BUTYL GLYCIDYL ETHER
BGE; 1-Butoxy-2,3-epoxypropane; 2,3-Epoxypropyl butyl ether; (Butoxymethyl)oxirane
0116 CADMIUM CHLORIDE
Cadmium dichloride
0117 CADMIUM OXIDE
Cadmium monoxide
0118 CAPROLACTAM
Hexahydro-2H-azepin-2-one; Aminocaproic lactam; epsilon-Caprolactam
0119 CAPTAFOL
N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethanesulphenyl)phthalimide
0120 CAPTAN
1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-((trichloromethyl)thio)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
0121 CARBARYL
1-Naphthalenol methylcarbamate; 1-Naphthyl methylcarbamate; Methyl carbamic acid 1-naphthyl ester; 1-Naphthalenyl methylcarbamate
0122 CARBOFURAN
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate; 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate; 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-7-benzofuranyl-N-methylcarbamate
0123 CERAMIC FIBRES (ALUMINOSILICATE)
Refractory ceramic fibres; RCF; Ceramic fibers; Refractory ceramic fibers
0124 CHLORDIMEFORM
Chlorphenamidine; N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine; N'-(4-Chloro-2-methylphenyl)-N,N-dimethylmethanimidamide
0125 CHLORDIMEFORM HYDROCHLORIDE
N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine hydrochloride; N'-(4-Chloro-2-methylphenyl)-N,N-dimethylmethanimidamide hydrochloride
0126 CHLORINE
0127 CHLORINE DIOXIDE
Chlorine oxide; Chlorine peroxide; Chlorine(IV)oxide
0128 2-CHLOROACETOPHENONE
2-Chloro-1-phenylethanone; alpha-Chloroacetophenone; Phenacyl chloride
0129 2-CHLOROANILINE
2-Chloroaminobenzene; 1-Amino-2-chlorobenzene; Fast yellow GC base; o-Chloroaniline
0130 3-CHLOROANILINE
1-Amino-3-chlorobenzene; 3-Chlorobenzeneamine; Orange GC base; m-Chloroaniline
0131 4-CHLORO-m-CRESOL
p-Chloro-m-cresol; 2-Chloro-5-hydroxytoluene; 4-Chloro-3-methylphenol
0132 1-CHLOROETHANE
Ethyl chloride; Monochloroethane
0133 CHLOROPRENE
2-Chloro-1,3-butadiene; 2-Chlorobutadiene; beta-Chloroprene
0134 CHLOROTHALONIL
Tetrachloroisophthalonitrile; 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile; 2,4,5,6-Tetrachloro-3-cyanobenzonitrile
0135 o-CRESYL GLYCIDYL ETHER
1,2-Epoxy-3-(o-tolyloxy)propane; Glycidyl 2-methylphenyl ether; 2,3-Epoxypropyl-o-tolyl ether; ((2-Methylphenoxy)methyl)oxirane
0136 CYANOGEN BROMIDE
Bromine cyanide; Cyanobromide; Bromocyan
0137 DIAZINON
O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl) phosphorothioate; Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl) ester
0138 OXYGEN
0139 DICAMBA
3,6-Dichloro-o-anisic acid; 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid
0140 2,3-DICHLOROANILINE
2,3-Dichlorobenzenamine
0141 2,4-DICHLOROANILINE
Aniline, 2,4-dichloro-; 1-Amino-2,4-dichlorobenzene; 2,4-Dichlorobenzenamine
0142 2,5-DICHLOROANILINE
p-Dichloroaniline; 1-Amino-2,5-dichlorobenzene; 2,5-Dichlorobenzenamine
0143 2,6-DICHLOROANILINE
2,6-Dichlorobenzenamine
0144 3,4-DICHLOROANILINE
1-Amino-3,4-dichlorobenzene; 3,4-Dichlorobenzenamine
0145 DI(2,3-EPOXYPROPYL)ETHER
bis(2,3-Epoxypropyl)ether; Diglycidyl ether; 2,2'-(Oxybis(methylene))bis-oxirane; DGE
0146 DIETHYLENE GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER
bis(2-(2,3-Epoxypropoxy)ethyl) ether; 2,2'-(Oxybis(2,1-ethanediyloxymethylene))bis-oxirane
0147 1,1-DIMETHYLHYDRAZINE
Dimethylhydrazine; N,N-Dimethylhydrazine; unsym-Dimethylhydrazine; UDMH
0148 DIMETHYL SULFATE
Sulfuric acid dimethyl ester; Dimethyl monosulfate; DMS
0149 DINOSEB
2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol; 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol; 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol; 2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol
0150 m-CHLOROPHENOL
3-Chlorophenol; 3-Chloro-1-hydroxybenzene; 3-Hydroxychlorobenzene
0151 DIPHENYLOL PROPANE DIGLYCIDYL ETHER
2,2-bis(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl) propane; Bisphenol A diglycidyl ether
0152 ETHANOLAMINE
2-Hydroxyethylamine; 2-Aminoethanol
0153 ETHYLAMINE
Ethanamine; Aminoethane
0154 ARGON
0155 ETHYLENE OXIDE
1,2-Epoxyethane; Oxirane; Dimethylene oxide
0156 FOLPET
N-(Trichloromethylthio)phthalimide; 2-{(Trichloromethyl)thio}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
0157 GLASS WOOL
0158 GLUTARALDEHYDE
1,5-Pentanedial; Glutaric dialdehyde; Glutaral; 1,3-Diformylpropane
0159 GLYCIDOL
2,3-Epoxy-1-propanol; Oxirane methanol; 3-Hydroxypropylene oxide
0160 GLYPHOSATE
N-(Phosphonomethyl)glycine
0161 HEXACHLOROPHENE
2,2'-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol); HCP
0162 HEXAMETHYLPHOSPHORIC TRIAMIDE
Hexamethylphosphoramide; Hexamethylphosphamide; HMPA
0163 HYDROGEN CHLORIDE
Anhydrous hydrogen chloride; Hydrochloric acid, anhydrous
0164 HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER)
Hydroperoxide; Hydrogen dioxide; Dihydrogen dioxide
0165 HYDROGEN SULFIDE
Dihydrogen sulphide; Hydrogen sulphide
0166 HYDROQUINONE
1,4-Dihydroxybenzene; Hydroquinol; Quinol
0167 IODINE
Jod; Iode; Iodio; Yodo
0168 IRON PENTACARBONYL
Iron carbonyl
0169 ISOPHORONE
1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one; 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone; Isoacetophorone
0170 CUMENE
(1-Methylethyl)benzene; 2-Phenylpropane; Isopropylbenzene
0171 ISOPROPYL GLYCIDYL ETHER
1,2-Epoxy-3-isopropoxypropane; IGE; (Isopropoxymethyl)oxirane
0172 MALATHION
Diethyl(dimethoxythiophosphorylthio)succinate; S-1,2-bis(Ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethylphosphorodithioate; Butanedioic acid, {(dimethoxyphosphinothioyl)thio}-, diethyl ester
0173 MANEB
Manganese, ethylenebis(dithiocarbamato); ((1,2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))manganese; Manganese ethylene-1,2-dithiocarbamate
0174 MANGANESE
0175 MANGANESE DIOXIDE
Manganese(IV)oxide; Manganese peroxide
0176 METHAMIDOPHOS
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate; Phosphoramidothioic acid, O,S-dimethyl ester
0177 METHOMYL
S-Methyl-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate; Ethanimidothioic acid, N-{{(methylamino)carbonyl}oxy}-, methyl ester; Methyl N-{(methylamino)carbonyloxy}ethanimidothioate
0178 METHYLAMINE
Methanamine; Aminomethane; Monomethylamine
0179 METHYL ETHYL KETONE
Ethyl methyl ketone; 2-Butanone; MEK; Methyl acetone
0180 METHYL HYDRAZINE
Monomethylhydrazine; MMH
0181 MONOCROTOPHOS
Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate; trans-Monocrotophos ; (E)-Phosphoric acid dimethyl [1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl] ester
0182 NEOPENTYL GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER
2,2'-(2,2-Dimethyl-1,3 propanediyl)bis(oxymethylene)bisoxirane; 1,3-bis(2,3-Epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane
0183 NITRIC ACID (> 70% in water)
0184 POTASSIUM NITRATE
Saltpeter
0185 SODIUM NITRATE
Chile saltpeter
0186 NITROGLYCERIN
Glyceryl trinitrate; Glycerol trinitrate; 1,2,3-Propanetriol trinitrate; Blasting oil
0187 2-NITROPROPANE
Isonitropropane; Dimethylnitromethane; sec-Nitropropane; 2-NP
0188 PHENYL GLYCIDYL ETHER
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane; 2,3-Epoxypropyl phenyl ether; Phenoxy methyloxirane; PGE
0189 PHOSPHAMIDON
2-Chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate; 2-Chloro-3-(diethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl phosphate; Dimethyl phosphate ester 2-chloro-N,N-diethyl-3-hydroxycrotonamide; O,O-Dimethyl-O-(2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl) phosphate
0190 PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
Phosphoryl chloride; Trichlorophosphorus oxide; Trichlorophosphine oxide
0191 PROPOXUR
2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate; Phenol, 2-(1-methylethoxy)-,methylcarbamate; 2-(1-Methylethoxy)phenyl methylcarbamate; PHC
0192 PROPYLENE OXIDE
Methyl ethylene oxide; Propene oxide; 1,2-Epoxypropane; Methyloxirane
0193 RESORCINOL DIGLYCIDYL ETHER
Diglycidyl resorcinol ether; m-bis(2,3-Epoxypropoxy)benzene; 1,3-Diglycidyloxybenzene
0194 ROCK WOOL
Stone wool
0195 SLAG WOOL
0196 SODIUM BROMATE
Bromic acid, sodium salt
0197 STRYCHNINE
Strychnidin-10-one
0198 SULPHURYL CHLORIDE
Sulfuric oxychloride; Sulphuryl dichloride; Sulfonyl chloride; Sulfur chloride oxide (SO2Cl2)
0199 TEMEPHOS
O,O,O',O'-Tetramethyl O,O'-thiodi-p-phenylene bis(phosphorothioate); O,O'-(Thiodi-4,1-phenylene) bis(O,O-dimethylphosphorothioate); Phosphorothioic acid, O,O'-(thiodi-4,1-phenylene) O,O,O',O'-tetramethyl ester
0200 TETRAMETHYL LEAD
Tetramethyl plumbane
0201 TRI-ALLATE
S-(2,3,3-Trichloroallyl) diisopropylthiocarbamate; S-(2,3,3-Trichloro-2-propenyl) bis(1-methylethyl)carbamothioate
0202 TRIETAZINE
2-Chloro-4-(diethylamino)-6-(ethylamino)-s-triazine; 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N,N,N'-triethyl-
0203 TRIETHYLAMINE
N,N-Diethylethanamine
0204 TRIETHYLENE GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER
Diglycidyltriethylene glycol; 2,2'-(2,5,8,11-Tetraoxa-1,12-dodecane diyl)bisoxirane; 1,2:15,16-Diepoxy-4,7,10,13-tetraoxahexadecane
0205 TRIFLURALIN
alpha, alpha, alpha-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine
0206 TRIMETHYLAMINE
N,N-Dimethylmethanamine; TMA
0208 ZINC OXIDE
Zinc white; Zinc monoxide; C.I. Pigment White 4
0209 ACETIC ANHYDRIDE
Acetic acid, anhydride; Acetic oxide; Ethanoic anhydride; Acetyl oxide
0210 ACETYL CHLORIDE
Acetic chloride; Ethanoyl chloride; Acetic acid chloride
0211 ADIPONITRILE
1,4-Dicyanobutane; Adipic acid dinitrile; Tetramethylene cyanide
0212 ALLETHRIN
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS)-cis-trans-chrysanthemate; 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0213 d-ALLETHRIN
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate; 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0214 2-AMINOPYRIDINE
o-Aminopyridine; alpha-Aminopyridine
0215 AMMONIUM HYDROXIDE (10%-35% solution)
Aqua ammonia; Ammonium hydrate; Ammonia aqueous solution (10-35%)
0216 AMMONIUM NITRATE
Nitric acid, ammonium salt
0217 AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC
Diammonium hydrogen phosphate; Ammonium phosphate secondary
0218 n-AMYL ACETATE
n-Pentyl acetate; 1-Pentyl acetate; Acetic acid, 1-pentyl ester
0219 sec-AMYL ACETATE
2-Pentyl acetate; Acetic acid, 2-pentyl ester; 1-Methylbutyl acetate
0220 ANTIMONY PENTAFLUORIDE
Antimony(V) fluoride
0221 ARSENIC TRICHLORIDE
Arsenic III chloride; Arsenous chloride
0222 ARSINE
Arsenic trihydride; Hydrogen arsenide; Arsenic hydride
0224 BENZIDINE
(1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine; 4,4'-Diaminobiphenyl; p-Diaminodiphenyl; Biphenyl-4,4'-ylenediamine
0225 BENZOYL PEROXIDE
Dibenzoyl peroxide; Benzoyl superoxide
0226 BERYLLIUM
Glucinium
0227 BIOALLETHRIN
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R)-trans-chrysanthemate; 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0228 S-BIOALLETHRIN
(S)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R)-trans-chrysanthemate; 2-Methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0229 BIORESMETHRIN
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1R)-trans-chrysanthemate; (5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0230 BORON BROMIDE
Tribromoborane; Boron(III) bromide
0231 BORON TRIFLUORIDE
Trifluoroborane
0232 BUTANE
n-Butane
0233 ACETAMIDE
Acetic acid amide; Ethanamide; Acetimidic acid; Methanecarboxamide
0234 CHLORAL HYDRATE
Trichloroacetaldehyde monohydrate; 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol
0235 CHLOROACETIC ACID
Monochloroacetic acid; Chloroethanoic acid; MCA
0236 2-CHLOROETHANOL
2-Chloroethyl alcohol; Ethylene chlorohydrin; Glycol chlorohydrin
0237 bis(CHLOROMETHYL) ETHER
BCME; sym-Dichloromethyl ether; 1,1'-Dichlorodimethyl ether; Oxybis(chloromethane); Chloro(chloromethoxy)methane
0238 CHLOROMETHYL METHYL ETHER
Dimethylchloro ether; Chloromethoxymethane
0239 CISMETHRIN
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1R)-cis-chrysanthemate; (5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0240 COPPER
0241 CROTONALDEHYDE
2-Butenal; beta-Methylacrolein; Methyl propenal; Propylene aldehyde
0242 CYCLOHEXANE
Hexahydrobenzene; Hexamethylene; Hexanaphthene
0243 CYCLOHEXANOL
Cyclohexyl alcohol; Hexahydrophenol; Hexalin
0244 CYCLOHEXIMIDE
4-(2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl) 2,6-piperidinedione
0245 CYCLOHEXYLAMINE
Cyclohexanamine; Aminocyclohexane; Aminohexahydrobenzene; Hexahydroaniline
0246 CYPERMETHRIN
(RS)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
0247 DELTAMETHRIN
(S)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
0248 DIATOMACEOUS EARTH (UNCALCINED)
Amorphous diatomaceous earth; Diatomite, uncalcined; Diatomaceous earth, natural
0249 1,1-DICHLOROETHANE
Ethane, 1,1-dichloro-; Ethylidene chloride
0250 1,2-DICHLOROETHANE
Ethylene dichloride; 1,2-Ethylene dichloride; Ethane dichloride
0251 2,3-DICHLORO-1-NITROBENZENE
2,3-Dichloronitrobenzene; 1,2-Dichloro-3-nitrobenzene; 1-Nitro-2,3-dichlorobenzene
0252 1,3-DICHLORO-4-NITROBENZENE
2,4-Dichloro-1-nitrobenzene; 2,4-Dichloronitrobenzene; 4-Nitro-1,3-dichlorobenzene
0253 1,3-DICHLORO-2-NITROBENZENE
2,6-Dichloronitrobenzene; 1,3-Dichloro-2-nitro-benzene; 2,6-Dichloro-1-nitrobenzene
0254 1,2-DICHLORO-4-NITROBENZENE
3,4-Dichloronitrobenzene; 3,4-Dichloro-1-nitrobenzene; 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene
0255 1,3-DICHLORO-5-NITROBENZENE
3,5-Dichloronitrobenzene
0256 DI-n-BUTYLTIN OXIDE
Dibutyloxostannane; Dibutyloxotin; Dibutyltin oxide
0257 2-DIETHYLAMINOETHANOL
N,N-Diethylethanolamine; 2-Diethylaminoethyl alcohol; DEAE
0258 DIETHYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester; DEP
0259 N,N-DIMETHYLACETAMIDE
Acetic acid dimethylamide; Dimethylacetamide
0260 DIMETHYLAMINE
Methanamine, N-methyl; DMA
0261 DIMETHYL PHTHALATE
Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate; Phthalic acid dimethyl ester; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester; DMP
0262 DIMETHYL TEREPHTHALATE
Dimethyl p-phthalate; Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate; DMT
0263 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE
Hydrazobenzene; Diphenylhydrazine; N,N'-Bianiline
0264 DODECANOYL PEROXIDE
Lauroyl peroxide; Peroxide, didodecanoyl; bis(1-Oxododecyl)peroxide
0265 DODECYLBENZENE
1-Phenyldodecane; Laurylbenzene
0266 ETHANE
0267 ETHYL ACRYLATE
2-Propenoic acid, ethyl ester; Acrylic acid ethyl ester; Ethyl propenoate
0268 ETHYLBENZENE
Ethylbenzol; Phenylethane; EB
0269 ETHYLENEDIAMINE
1,2-Diaminoethane; 1,2-Ethanediamine; Dimethylenediamine
0270 ETHYLENE GLYCOL
1,2-Ethanediol; 1,2-Dihydroxyethane; 2-Hydroxyethanol; Glycol; Glycol alcohol; Ethylene alcohol; Monoethylene glycol
0271 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE
Dioctylphthalate; DOP; DEHP; Bis-(2-ethylhexyl)phthalate
0272 ETHYL METHACRYLATE
Ethyl-2-methyl-2-propenoate; Ethyl-2-methylacrylate
0273 FENVALERATE (Technical product)
(RS)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate; Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 4-chloro-alpha-(1-methylethyl)benzeneacetate
0274 FLUOROACETIC ACID
Monofluoroacetic acid; FAA; alpha-Fluoroacetic acid
0275 FORMALDEHYDE
Methyl aldehyde; Methylene oxide; Methanal
0276 FURFURAL
2-Furancarboxyaldehyde; 2-Furaldehyde; 2-Furylmethanal
0277 HALOTHANE
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane; 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane; Fluothane
0278 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
HMDI; 1,6-Hexamethylene diisocyanate; 1,6-Diisocyanatohexane
0279 n-HEXANE
Hexyl hydride
0280 2,5-HEXANEDIOL
2,5-Dihydroxyhexane
0281 HYDRAZINE
Diamide; Diamine; Nitrogen hydride; (anhydrous)
0282 HYDROGEN BROMIDE
Hydrobromic acid
0283 HYDROGEN FLUORIDE
Hydrofluoric acid, anhydrous
0284 HYDROGEN SELENIDE
Selenium hydride
0285 ISOBUTANOLAMINE
2-Amino-2-methyl-1-propanol; 2-Amino-2-methylpropanol; 2-Aminoisobutanol; 2-Aminodimethylethanol
0286 ISOBUTYL CHLORIDE
1-Chloro-2-methylpropane
0287 ISOPROPYL CHLOROFORMATE
Isopropyl chlorocarbonate; Chloroformic acid, isopropyl ester; Carbonochloridic acid 1-methylethyl ester; Isopropyl chloromethanate
0288 LEAD(II) OXIDE
Lead monoxide; Plumbous oxide; Lead protoxide; Litharge
0289 MAGNESIUM (POWDER)
0290 MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE
Manganese sulfate monohydrate; Manganous sulphate monohydrate
0291 METHANE
Methyl hydride
0292 METHYLCYCLOHEXANOL (MIXED ISOMERS)
Hexahydromethylphenol; Hexahydrocresol
0293 1-METHYLCYCLOHEXANOL
0294 2-METHYLCYCLOHEXANOL
o-Methylcyclohexanol; 2-Hexahydromethylphenol; o-Hexahydromethylphenol
0295 3-METHYLCYCLOHEXANOL
m-Methylcyclohexanol; 3-Hexahydromethylphenol; m-Hexahydromethylphenol
0296 4-METHYLCYCLOHEXANOL
p-Methylcyclohexanol; 4-Hexahydromethylphenol; p-Hexahydromethylphenol
0297 METHYLDICHLOROSILANE
Dichloromethylsilane; Monomethyldichlorosilane
0298 METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE
Diphenylmethane-4.4'-diisocyanate; bis(1,4-Isocyanatophenyl)methane; MDI; 4,4'-Methylenediphenyldiisocyanate
0299 METHYL MERCAPTAN
Methanethiol; Mercaptomethane; Methyl sulfhydrate; Thiomethanol
0300 METHYL METHACRYLATE
Methacrylic acid methyl ester; Methyl 2-methylpropenoate
0301 METHYLTRICHLOROSILANE
Trichloromethylsilane
0302 MORPHOLINE
Tetrahydro-1,4-oxazine; Diethylene oximide
0303 COPPER NAPHTHENATE
Naphthenic acid, copper salt; Copper naphthenates
0304 LEAD NAPHTHENATE
Naphthenic acid, lead salt
0305 NEOPENTYL GLYCOL
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol; 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol; 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane
0306 2-NITROANILINE
o-Nitroaniline; 1-Amino-2-nitrobenzene; C.I. 37025
0307 3-NITROANILINE
m-Nitroaniline; 1-Amino-3-nitrobenzene; C.I. 37030
0308 4-NITROANILINE
p-Nitroaniline; 1-Amino-4-nitrobenzene; C.I. 37035
0309 4-NONYLPHENOL (BRANCHED)
Phenol, 4-nonyl, branched
0310 OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE
Cyclotetrasiloxane, octamethyl-
0311 TRICHLOROMETHANESULFENYL CHLORIDE
Trichloromethanesulfenyl chloride; Trichlormethyl sulfur chloride; Thiocarbonyl tetrachloride; Trichloromethyl sulfochloride; Perchloromethyl mercaptan
0312 PERMETHRIN
3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; (3-Phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
0313 d-PHENOTHRIN
3-Phenoxybenzyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate; (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; Sumithrin
0314 ETHYL CARBAMATE
Carbamic acid ethyl ester; Ethyl urethane; Urethane
0315 PHTHALIC ANHYDRIDE
1,2-Benzenedicarboxylic acid anhydride; Phthalic acid anhydride; 1,3-Isobenzofurandione
0316 PICRIC ACID
2,4,6-Trinitrophenol; Picronitric acid; Phenol trinitrate; 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene; Carbazotic acid; Carbonitric acid; Nitrophenesic acid; Nitroxanthic acid
0317 PIPERIDINE
Hexahydropyridine; Azacyclohexane; Pentamethyleneimine
0318 POLYDIMETHYLSILOXANE
Dimethyl polysiloxane
0319 PROPANE
n-Propane
0320 PROPIONITRILE
Propanenitrile; Ethyl cyanide; Cyanoethane
0321 PROPYLENE GLYCOL
1,2-Propanediol; Methyl ethylene glycol; 1,2-Dihydroxypropane
0322 PROPYLENEIMINE
2-Methylaziridine; Methylethylenimine
0323 PYRIDINE
Azine; Azabenzene
0324 RESMETHRIN
(5-Benzyl-3-furyl)methyl (1RS)-cis-trans-chrysanthemate; (5-(Phenylmethyl)-3-furanyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0325 RHODAMINE WT
Acid red 388
0326 DISODIUM ARSENATE HEPTAHYDRATE
Arsenic acid, disodium salt, heptahydrate; Sodium arsenate heptahydrate; Sodium arsenate, dibasic, heptahydrate
0327 STRYCHNINE SULFATE (ANHYDROUS)
Strychnidin-10-one sulfate (2:1)
0328 SULFAMIC ACID
Amidosulfonic acid; Amidosulfuric acid; Sulfamidic acid
0329 TALC (SILICA AND FIBRE FREE)
0330 TEREPHTHALIC ACID
para-Phthalic acid; 1,4-Benzenedicarboxylic acid
0331 TEREPHTHALOYL DICHLORIDE
1.4-benzenedicarbonyl dichloride; terephthalyl dichloride; p-phenylenedicarbonyl dichloride; terephthalic acid dichloride
0332 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
Acetylene tetrachloride; sym-Tetrachloroethane; 1,1-Dichloro-2-2,dichloroethane
0333 TETRAETHYL SILICATE
Tetraethoxysilane; Ethyl silicate; Tetraethyl orthosilicate
0334 TETRAMETHRIN
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (1RS)-cis-trans-chrysanthemate; (1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0335 d-TETRAMETHRIN
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (1R)-cis-trans-chrysanthemate; (1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
0336 THALLIUM SULFATE
Thallium (I) sulfate; Dithallium sulfate; Thallous sulfate
0337 THORIUM
0338 TITANIUM DIOXIDE
Rutile
0339 2,4-TOLUENE DIISOCYANATE
2,4TDI; 4-Methyl-meta-phenylene diisocyanate; 2,4-Diisocyanatotoluene; 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene
0340 2,6-DIAMINOTOLUENE
2-Methyl-1,3-benzenediamine; 1,3-Diamino-2-methylbenzene; 2-Methyl-m-phenylenediamine
0341 ortho-TOLUIDINE
1-Amino-2-methylbenzene; 2-Aminotoluene; o-Methylaniline
0342 meta-TOLUIDINE
3-Aminotoluene; m-Methylaniline; 1-Amino-3-methylbenzene
0343 para-TOLUIDINE
4-Aminotoluene; p-Methylaniline; 1-Amino-4-methylbenzene
0344 1,3,5-TRICHLOROBENZENE
sym-Trichlorobenzene
0345 TRIMELLITIC ANHYDRIDE
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid; 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
0346 VALERIC ACID
Pentanoic acid; Propylacetic acid; 1-Butanecarboxylic acid; n-Pentanoic acid
0347 VINYL ACETATE (MONOMER)
VAM; Acetic acid ethenyl ester; 1-Acetoxyethylene; Acetic acid vinyl ester
0348 ZIRAM
Zinc dimethyldithiocarbamate; (T-4)-bis(Dimethylcarbamodithioato-S,S')zinc
0349 ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE
White Vitriol
0350 ZINEB
Zinc ethylenebis(dithiocarbamate); ((1,2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))zinc; Zinc ethane-1,2-diylbis(dithiocarbamate); Zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
0351 ALUMINIUM OXIDE
alpha-Aluminum oxide; Alumina; Aluminum trioxide
0352 GLUTARALDEHYDE (50% SOLUTION)
1,5-Pentanedial (50% solution)
0353 CYCLOPENTANE
Pentamethylene
0354 DIBROMOMETHANE
Methylene bromide; Methylene dibromide
0355 DIETHYL ETHER
Ethyl ether; Ethyl oxide; Ether
0356 ISOAMYL ACETATE
Isopentyl acetate; 3-Methylbutyl acetate
0357 POTASSIUM HYDROXIDE
Caustic potash; Potassium hydrate; Potassium lye
0358 ROSIN
Colophony; Gum rosin
0359 SODIUM METASILICATE (ANHYDROUS)
Silicic acid, sodium salt; Disodium metasilicate; Disodium trioxosilicate
0360 SODIUM HYDROXIDE
Caustic soda; Sodium hydrate; Soda lye
0361 STODDARD SOLVENT
White spirit
0362 SULFURIC ACID, concentrated (> 51% and < 100%)
Sulphuric acid; Oil of vitriol
0363 ACETIC ACID
Glacial acetic acid; Ethanoic acid; Ethylic acid; Methanecarboxylic acid
0364 2-ETHOXYETHYL ACETATE
Ethylene glycol monoethyl ether acetate; 2-Ethoxyethanol acetate; Acetic acid, 2-ethoxyethyl ester; Cellosolve acetate; Ethyl glycol acetate
0365 ACETYL BROMIDE
Ethanoyl bromide
0366 1,1,1-TRIMETHYLOLPROPANE
Tris(hydroxymethyl)propane; 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; Propylidynetrimethanol; Hexaglycerol; Hexaglycerine
0367 ETHYL ACETATE
Acetic acid, ethyl ester; Acetic ether
0368 n-DECYL ACRYLATE
2-Propenoic acid, decyl ester; Acrylic acid, decyl ester
0369 ADIPIC ACID
Hexanedioic acid; 1,4-Butanedicarboxylic acid
0371 ALACHLOR
2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)acetanilide; 2-chloro-N-(2,6-diethyl)phenyl-N-methoxymethyl acetamide; Acetanilide,2-chlor-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)-
0372 ALLYL ISOTHIOCYANATE
Allyl isosulfocyanate; 2-Propenyl isothiocyanate; 3-Isothiocyanato-1-propene; Mustard oil
0373 ALUMINUM HYDROXIDE
Alumina hydrate; Aluminum oxide trihydrate; Trihydroxyaluminum
0374 n-BUTYLAMINE
1-Aminobutane; 1-Butanamine; Monobutylamine
0375 m-ANISIDINE
3-Aminoanisole; 3-Methoxyaniline; 3-Aminophenol methyl ether; 3-Metoxybenzeneamine
0376 ANTIPYRINE
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one; 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-3-one; Phenazone
0377 ARSENIC PENTOXIDE
Arsenic (V) oxide; Arsenic acid anhydride; Arsenic anhydride; Diarsenic pentoxide
0378 ARSENIC TRIOXIDE
Arsenic(III)oxide; Arsenous oxide anhydride; White arsenic; Arsenous acid anhydride; Diarsenic trioxide
0379 ASCORBIC ACID
Vitamin C; L-Ascorbic acid; L-Xyloascorbic acid; 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form)
0380 AZODICARBONAMIDE
Diazenedicarboxamide; 1,1'-Azobisformamide
0381 BARIUM PEROXIDE
Barium dioxide; Barium superoxide
0382 BENOMYL
Methyl 1-((butylamino)carbonyl)-1H-benzimidazol-2-ylcarbamate; Carbamic acid, ((1-(butylamino)carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl), methyl ester; 1-(Butylcarbamoyl)-2-benzimidazol-methylcarbamat; Methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate
0383 BENSULIDE
O,O-Diisopropyl S-2-phenylsulfonylaminoethyl phosphorodithioate; Phosphorodithioic acid, O,O-bis(1-methylethyl)S-(2-((phenylsulfonyl)amino)ethyl)ester
0384 BENTONITE
Wilkinite; Montmorillonit
0385 BENZ(a)ANTHRACENE
1,2-Benzoanthracene; Benzo(a)anthracene; 2,3-Benzphenanthrene; Naphthanthracene
0386 1,4-BENZENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
1,4-Phenylenediamine dihydrochloride; 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride; 4-Aminoaniline dihydrochloride; p-Phenylenediamine dihydrochloride
0387 BENZETHONIUM CHLORIDE
N,N-Dimethyl-N-(2-(2-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy)ethoxy)ethyl) benzenemethanaminium chloride
0388 BENZOFURAN
2,3-Benzofuran; Coumarone
0389 BENZOPHENONE
Diphenyl ketone; Benzoylbenzene; Phenyl ketone; Diphenylmethanone
0390 BENZYL BENZOATE
Benzoic acid, phenylmethyl ester; Benzyl benzenecarboxylate
0391 CYANAZINE
2-Chloro-4-(1-cyano-1-methylethylamino)-6-ethylamino-1,3,5-triazine
0392 BROMOCHLOROMETHANE
Chlorobromomethane; Methylene chlorobromide
0393 BROMODICHLOROMETHANE
Dichlorobromomethane; Methane, bromodichloro-
0395 1,2-BUTANEDIOL
1,2-Butylene glycol; 1,2-Dihydroxybutane
0396 n-BUTENE
Ethylethylene; n-Butylene; 1-Butene
0397 cis-2-BUTENE
2-Butene, (Z)-; cis-Dimethylethylene; beta-cis-Butylene
0398 trans-2-BUTENE
trans-Dimethylethylene; beta-trans-Butylene; 2-Butene, (E)-
0399 n-BUTYL ACETATE
Acetic acid, n-butyl ester; Butyl ethanoate
0400 BUTYL ACRYLATE
Acrylic acid n-butyl ester; 2-Propenoic acid, butyl ester; Butyl 2-propenoate
0401 sec-BUTYLAMINE
2-Aminobutane; 1-Methyl propylamine; 2-Butanamine
0402 BUTYL FORMATE
Formic acid, butyl ester; n-Butyl formate
0403 BUTYRALDEHYDE
Butanal; Butyl aldehyde
0404 CADMIUM SULFIDE
Cadmium sulphide; Cadmium monosulfide; Cadmium monosulphide
0405 CAFFEINE
1,3,7-Trimethylxanthine; 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione; Methyltheobromine; Methyltheophylline
0406 CALCIUM CARBIDE
Calcium acetylide; Acetylenogen
0407 CALCIUM CYANIDE
Calcyanide; Calcyan
0408 CALCIUM HYDROXIDE
Calcium dihydroxide; Calcium hydrate; Hydrated lime; Slaked lime
0409 CALCIUM OXIDE
Lime; Burnt lime; Quicklime
0410 CARBOPHENOTHION
S-4-Chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate; Phosphorodithioic acid, S-(((4-chlorophenyl)thio)methyl) O,O-diethyl ester
0411 CATECHOL
Pyrocatechol; 1,2-Benzenediol; 1,2-Dihydroxybenzene
0413 CHLORAMINE-T
Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide; Sodium N-chloro-4-toluenesulfonamide; Sodium N-chloro 4-methylbenzenesulfonamide; Tosyl chloramide sodium
0414 AMMONIA (ANHYDROUS)
R717; Refrigerant gas 717
0415 2-BROMO-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL
ß-Bromo-ß-nitrotrimethyleneglycol; Bronopol; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
0416 1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE
1,3-Dinitro-4-chlorobenzene; 2,4-Dinitrophenyl chloride; DNCB
0417 BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER
Dichloroethyl ether; 2,2'-Dichloroethyl ether; 1,1'-Oxybis(2-chloro)ethane; sym-Dichloroethyl ether; Diethylene glycol dichloride
0418 SULFUR MUSTARD
HD; Mustard gas; Bis(2-chloroethyl)sulfide; 1,1'-Thiobis(2-chloroethane); Yperite; Lost
0419 METHYL CHLORIDE
Chloromethane; Monochloromethane
0420 CHLOROTRIFLUOROMETHANE
CFC 13; Monochlorotrifluoromethane; Trifluoromethyl chloride
0421 COPPER (I) OXIDE
Red copper oxide; Dicopper oxide; Cuprous oxide
0422 COUMAPHOS
O-3-Chloro-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate; Phosphorothioic acid O-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl) O,O-diethyl ester; O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl)phosphorothioate; O,O-Diethyl 3-chloro-4-methyl-7-umbelliferone thiophosphate
0423 CROTONIC ACID
(2E)-But-2-enoic acid; trans-2-Butenoic acid; trans-Crotonic acid
0424 CYANAMIDE
Carbimide; Cyanogenamide; Amidocyanogen; Carbamonitrile; Hydrogen cyanamide; Carbodiimide
0425 CYCLOHEXANONE
Ketohexamethylene; Pimelic ketone; Cyclohexyl ketone
0426 CYCLOHEXYL ACETATE
Acetic acid, cyclohexyl ester; Hexalin acetate; Cyclohexanol acetate
0427 CYCLOPENTANONE
Ketocyclopentane; Adipic ketone
0428 DECANE
n-Decane
0429 DEMETON-O-METHYL
O-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
0430 DIALLYL PHTHALATE
DAP; o-Phthalic acid, diallyl ester; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester
0431 DIBENZO(a,h)ANTHRACENE
1,2:5,6-Dibenzanthracene
0432 DIBORANE
Boroethane; Boron hydride; Diboron hexahydride
0433 TRIS(2,3-DIBROMOPROPYL) PHOSPHATE
TBPP; 2,3-Dibromo-1-propanol phosphate; TDBPP
0434 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE
Ethane, 1,1-dichloro-1-nitro-
0435 DICHLOROISOPROPYL ETHER
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether; 2,2'-Oxybis(1-chloropropane); Dichlorodiisopropyl ether
0436 1,2-DICHLOROETHYLENE
1,2-Dichloroethene; Acetylene dichloride; symmetrical Dichloroethylene
0437 SODIUM DICHLOROISOCYANURATE
Dichloro-s-triazine-2,4,6-trione; sodium salt
0438 2,4-DICHLOROPHENOL
2,4-DCP; 2,4-Dichlorohydroxybenzene; 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
0439 2,5-DICHLOROPHENOL
2,5-Dichlorohydroxybenzene; 1-Hydroxy-2,5-dichlorobenzene
0440 3,5-DICHLOROPHENOL
3,5-Dichlorohydroxybenzene; 1-Hydroxy-3,5-dichlorobenzene
0441 1,2-DICHLOROPROPANE
Propylene dichloride
0442 DICHLOROSILANE
Chlorosilane; Silicon chloride hydride
0443 CLOPYRALID
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid; 3,6-Dichloropicolinic acid; 3,6-DCP
0444 DIETHYLAMINE
N,N-Diethylamine; N-Ethylethanamine; Diethamine
0445 DIETHYLBENZENE (Mixed isomers)
DEB mixed isomers
0446 SODIUM N,N-DIETHYLDITHIOCARBAMATE
Dithiocarb sodium; Sodium N,N-diethylcarbamodithioate
0447 DIETHYLENE BENZYL BENZOATE
2,2'-Oxybisethanol dibenzoate; Diethylene glycol dibenzoate
0449 DIISOPROPYLAMINE
DIPA; N-(1-Methylethyl)-2-propanamine
0450 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE
Dimethylamino-ethylmethacrylate; N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate; Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester
0451 2,3-XYLIDINE
2,3-Dimethylaniline; 2,3-Dimethylbenzeneamine; 1-Amino-2,3-dimethylbenzene; 3-Amino-o-xylene; 3-Amino-1,2-xylene
0453 3,4-XYLIDINE
3,4-Dimethylaniline; 3,4-Dimethylbenzeneamine; 1-Amino-3,4-dimethylbenzene; 4-Amino-o-xylene; 4-Amino-1,2-xylene
0454 DIMETHYL ETHER
Methyl ether; Oxybismethane; Wood ether; Methoxymethane
0455 VANADIUM TRIOXIDE
Divanadium trioxide; Vanadium sesquioxide; Vanadic oxide; Vanadium(III) oxide
0456 N,N-DIMETHYL-p-TOLUIDINE
N,N-Dimethyltoluidine; Benzenamine, N,N,4-trimethyl; N,N,4-Trimethylaniline
0457 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
Dimethylformamide; DMF; DMFA; N-Formyldimethylamine
0458 2,4-XYLENOL
2,4-Dimethylphenol; m-Xylenol; 1-Hydroxy-2.4-dimethylbenzene
0459 DIMETHYL SULPHOXIDE
Methyl sulphoxide; DMSO
0460 1,2-DINITROBENZENE
o-Dinitrobenzene; 1,2-DNB; 1,2-Dinitrobenzol
0462 DINITRO-o-CRESOL
4,6-Dinitro-ortho-cresol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; DNOC; 2,4-Dinitro-ortho-cresol
0463 BENZENETHIOL
Thiophenol; Mercaptobenzene; Phenyl mercaptan
0464 2,4-DINITROPHENOL
Phenol, 2,4-dinitro; 1-Hydroxy-2,4-dinitrobenzene
0465 DINITROTOLUENE (MIXED ISOMERS)
DNT (mixed isomers); Methyl dinitrobenzene (mixed isomers); Dinitrotoluol (mixed isomers)
0466 DIPHENYLAMINE
N-Phenylaniline; Anilinobenzene; N,N-Diphenylamine; N-Phenylbenzamine
0467 1,3-DIPHENYLGUANIDINE
Diphenylguanidine; DPG; N,N-Diphenylguanidine; sym-Diphenylguanidine
0468 DIPROPYL ETHER
1,1'-oxybispropane
0469 EPTC
S-Ethyl dipropylthiocarbamate; Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester; S-Ethyl dipropylcarbamothioate; S-Ethyl-N,N-dipropylthiocarbamate
0470 ETHANETHIOL
Ethyl mercaptan; Thioethyl alcohol
0471 CARBON BLACK
Furnace black; Acetylene black; Carbon soot
0472 ALUMINIUM PHOSPHIDE
Aluminum phosphide
0473 5-ETHYLIDENE-2-NORBORNENE (stabilized)
ENB; 5-Ethylidenebicyclo(2,2,1)hept-2-ene; Ethylidene norbornene
0474 CARBON TETRABROMIDE
Tetrabromomethane
0475 ETHYLENE
Ethene
0476 2-METHOXYETHYL ACETATE
Acetic acid, 2-methoxyethyl ester; Methyl cellosolve acetate; Methyl glycol acetate; Ethylene glycol monomethyl ether acetate; 2-Methoxyethanol acetate
0477 2-ETHYLHEXANOIC ACID
2-Ethylcaproic acid; 3-Heptanecarboxylic acid
0478 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE
Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester; Octyl acrylate; 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester; 2-Ethylhexyl 2-propenoate
0479 ETHYL IODIDE
Iodoethane; Ethane iodide; Monoiodoethane
0480 N-ETHYLMORPHOLINE
4-Ethylmorpholine
0481 3,3'-DICHLOROBENZIDINE
3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine; 4,4'-Diamino-3,3'-dichlorobiphenyl
0482 SODIUM HYPOCHLORITE (SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%)
Sodium oxychloride; Sodium chloride oxide
0483 FENAMIPHOS
Phenamiphos; Ethyl-3-methyl-4-(methylthio)phenyl(1-methylethyl)phosphoramidate
0484 SODIUM FLUOROACETATE
Sodium fluoroacetic acid; Fluoroacetic acid, sodium salt
0485 FORMIC ACID
Hydrogen carboxylic acid; Methanoic acid; Aminic acid; Formylic acid
0486 PIVALIC ACID
2,2-Dimethylpropanoic acid; alpha,alpha-Dimethylpropionic acid; Trimethylacetic acid; Neopentanoic acid
0487 HEXACHLOROCYCLOHEXANE (MIXED ISOMERS)
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (mixed isomers); BHC/HCH (mixture of isomers); 1,2,3,4,5,6-Benzenehexachloride (mixed isomers)
0488 2-HEXANOL
sec-Hexyl alcohol; Butylmethylcarbinol
0489 2-HEXANONE
Methyl n-butyl ketone; n-Butyl methyl ketone; MBK
0490 1-HEXENE
Butyl ethylene; Hexylene; Hex-1-ene
0491 1,6-HEXANEDIOL
1,6-Dihydroxyhexane; Hexamethylene glycol
0492 HYDROGEN CYANIDE, LIQUEFIED
Hydrocyanic acid; Prussic acid; Formonitrile
0493 DIISOPROPANOLAMINE
1,1'-Iminodi-2-propanol; Bis(2-propanol) amine; DIPA
0494 ISOBUTYL ACETATE
[align=left]2-Methylpropyl acetate; 2-Methyl-1-propyl acetate; Acetic acid, 2-methylpro
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان