کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1597
سم شناسی ارگانوفسفات‌ ها
ارگانوفسفات‌ها شایع ترین آفت کش pesticide مورد استفاده در دنیا هستند. علاوه بر ارگانوفسفات‌ها سایر حشره‌کش ها insecticide شامل كاربامات Carbamate ، ارگانوكلرينه Organochlorine و ... می‌باشند.
سمت ترتیبات ارگانوفسفره متفاوت است
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 351
متیل پاراتیون Methyl parathion
(Substance [CAS No.]Documentation date: Methyl parathion [298-00-0] (2008
TWA: 0.02 mg/m3 (IFV
STEL: Non
Notations: Skin; A4; BEIA
MW: 263.20
TLV® Basis: Cholinesterase inhib
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: متیل پاراتیون
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (0.02mg/m3(IFV
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: پوست; A4; BEIA
MW، وزن ملکولی: 263.20
TLV®
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 391
پاراتیون Parathion
(Substance [CAS No.] Documentation date: Parathion [56-38-2] (2000
(TWA: 0.05 mg/m3 (IFV
STEL: non
Notations: Skin; A4; BEI
MW: 291.27
TLV® Basis: Cholinesterase inhib
[align=left](BIOLOGICAL EXPOSURE DETERMINANTS ‡ PARATHION [56-38-2] (1992
Determinant: Total p-Nitrophenol in urine
Sampling Time: End of shift
BEI®: 0.5 mg/g creatinine
Notation: Ns
Determinant