کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5740
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر owas
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر Winowas
روش owas برای اولین بار به منظور شناسایی و ارزیابی پوسچر های نامناسب کاری در یکی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور فنلاند ارائه گردید. بدین  منظور تعداد 680 عکس از پوسچر شاخص (چهار پوسچر تنه، سه پوسچر بازو و هفت پوسچر پاها) خلاصه می‌شود. لذا جهت روایی و اعتبار بخش به روش مذکور، مشاغل و پوسچرهای مختلفی  توسط افراد امورش دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت بر اساس نتایج به‌دست آمده دسته بندی نهایی پوسچرها و سطوح اولویتی اقدامات اصلاحی در owas ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2261
ابزارهای ارزیابی ارگونومی Ergonomic Assessment Toolkit
ابزارهای ارزیابی ارگونومی Ergonomic Assessment Toolkit

در این مجموعه موارد زیر در هر یک از ابزارهای ارگونومی مورد استفاده مورد بررسی قرار می گیرد:
1- هدف ابزار مورد استفاده.
2 به وسیله چه کسی توسعه یافته است.
3- چه زمانی توسعه یافته است.
4- چه ریسک فاکتورهای اسکلتی- عضلانی در نظر گرفته است.
5- چه قسمت های بدن در نظر گرفته می شود.
6- نوع شغل مناسب برای ابزار مورد استفاده .
7-برای چه نوع شغل های مناسب نیست.
8-محدودیت های ایزاز مورد استفاده.
9- ورودی های ابزار مورد استفاده.
10-
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3050
ارزیابی پوسچر به روش MFA
ارزیابی پوسچر به روش MFA
Muscle Fatigue Assessment

روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ"MFA"اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Rodgers and Williams در  ﺳﺎل 1987 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﯾﻦ روش، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ فیزیولوژی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از  ﻣﯿﺰان نیروی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻠﻪ در ﯾﮏ  ﺳﯿﮑﻞ کاری، زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻀﻠﻪ را ﺑﯿﻦ دو اﻋﻤﺎل نیروی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ کاری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2046
دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک سرخوردن SAT
دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک سرخوردنSAT
slips assessment tool
اندازه نرم افزار: 2.98 مگابایت
سیستم: برای ویندوز
[attachment=1349]


نمونه مقاله کار شده با نرم افزار ارزیابی ریسک سرخوردن(SAT)


[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...nt/SAT.JPG]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2453
New easy to use postural assessment method through visual management

New easy to use postural assessment method through visual management

Matteo Savino a, Antonio Mazza a, Daria Battini b
a University of Sannio, Benevento, Italy
b University of Padua, Padua, Italy

[align=left]Abstract

Earlier studies have demonstrated the strong relationships between manual assembly work with a high repetition level and the presence of repetitive strain injuries (RSI) or repetitive motion illnesses (RMI). Moreover
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5888
An ergonomic expert system for risk assessment of work-related musculo-skeletal disorders
[align=left]
An ergonomic expert system for risk assessment of work-related musculo-skeletal disorders


Sonja Pavlovic-Veselinovic a, Alan Hedge b, *, Matija Veselinovic c
a Faculty of Occupational Safety, University of Nis, Serbia
b Cornell University, USA
c Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia

Abstract

A computer-based expert system (SONEX) was developed to identify ergonomic risks for work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) in a wide v
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1558
Biomechanical risk assessment during field loading of hydraulic stretchers into ambulances
[align=left]Biomechanical risk assessment during field loading of hydraulic stretchers into ambulances

Jer^ome Prairie a, *, Andre Plamondon b, Sandrine Hegg-Deloye a, Dominique Larouche a Philippe Corbeil a

a Groupe de recherche en analyse du mouvement et ergonomie, Universite Laval, Departement de kinesiologie, 2300 rue de la Terrasse, Quebec, QC, G1V
0A6, Canada
b Institut de recherche Robert Sauve en sante et en securite du travail (IRSST), 505 Boul. De Maisonneuve Oue
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2614
ارزیابی خطاهای انسانی و تکنیکهای کاهش آن HEART
ارزیابی خطاهای انسانی و تکنیکهای کاهش آن HEART
HEART — Human Error Assessment and Reduction Technique
این روش طی سالهای بعد از 1980توسط ویلیام توسعه داده شد.این متد شامل انتخاب احتمال خطای انسانی از جدول نرخ خطاهای انسانی و تصحیح آن با ضرب در فاکتورهای شناسایی شده از حالات مختلف جدول وظایف میباشد.

دانلود پاورپوینت ارزیابی خطاهای انسانی و تکنیکهای کاهش آن HEART
نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 18
[attachment=1969]

[b][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthre
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1841
Investigation of exposure assessment methods and filtration of carbon nanotubes
Investigation of exposure assessment methods and filtration of carbon nanotubes

تز دکترای اقای کریگ آلن دانشجوی دانشگاه iowa

رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای و محیط

تاریخ دفاعیه: بهار 2017
نوع زبان: انگلیسی
نوبسنده: کریگ آلن  Craig Alan

نوع فایل: PDF
[color=#333333][font=MITah
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2552
Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards
Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards


تز دکترای اقای کارل لیند دانشجوی KTH Royal Institute of Technology

رشته تحصیلی : ارگونومی

تاریخ دفاعیه:  2017
نوع زبان: انگلیسی
نوبسنده: کارل لیند

نوع فایل: PDF
[color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2421
ارزیابی پوسچر به روش رولا (RULA)
ارزیابی پوسچر به روش رولا   Rapid Upper Limb Assessment
روش RULA- اهداف: ارائه روشی برای غربالگری سریع جمعیت کاری که با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی مواجهه دارند. شناسایی فعالیت‌های ماهیچه‌ای مرتبط با پوسچر کار، اعمال نیرو و انجام کارهای استاتیک یا تکراری که به بروز خستگی ماهیچه‌ای کمک می‌کنند. ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی و کاهش شیوع آن‌ها

[color=#33
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1880
Assessment of Repetitive Tasks of the upper limbs; the ART tool
ART
 Assessment of Repetitive Tasks of the upper limbs; the ART tool
The assessment is split into four stages 
Stage A: Frequency and repetition of movements
Stage B: Force
Stage C: Awkward postures
Stage D: Additional factors

[align=left]Ph.D by Research Student, Research Center for Health Sciences, Institute of  Health,
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4117
دانلود نرم افزار ارزیابی پوسچر REBA دانشگاه کورنل
دانلود نرم افزار ارزیابی پوسچر REBA دانشگاه کورنل
REBA Assessment Tools Cornell University
Permission granted by Dr Lynn McAnatomany to convert the paper based format to an Excel spreadsheet version 
[align=right]مجوز دکتر لین مکناتومانی برای تبدیل قالب فرمت کاغذ به نرم افزار.

نام نرم افزار: نرم افزار ارزیابی پوسچر REBA دانشگاه کورنل
[align=right]ترجمه شده و  ویرایش: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1387
مراحل انجام ارزیابی REBA برای یک سیستم
مراحل انجام ارزیابی REBA برای یک سیستم
The steps we employed to carry out the REBA assessment for the system
نوع فایل: PDF
نوع زبان: انگلیسی، فارسی
تعداد صفحات: 2
[attachment=2786]

[quote]
[align=left]Cancela, J., Pastorino, M., Tzallas, A. T., Tsipouras, M. G., Rigas, G., Arredondo, M. T., & Fotiadis, D. I. (2014). Wearability Assessment of a Wearable System for Parkinson’s Disease Remote Monitoring Based on a Body Area Network of Sensors
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 729
ارزیابی ریسک Posture assessment
ارزیابی ریسک Posture assessment

نوع فایل: دانلود PDF ارزیابی ریسک Posture assessment
تعداد صفحات: 265  [attachment=3417]