کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2796
آزبست قاتل خاموش
آزﺑﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
آزﺑﺴﺖ ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﻮز اﺳﺖ. 
این ماده از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
تجارت این ماده به خاطر دارا بودن خواص ویژگی و ارزانی آن بسیار سودآور است
اﻧﻮاع آزﺑﺴﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ 
کرﯾﺰوﺗﺎﯾﻞ Chrysotile asbestos: آزﺑﺴﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ 95 درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده را تشکیل می هد.
آموزیت amosite asbestos: آزبست قهوه ای
کروسیدولیت crocidolite asbestos: آزبست آبی که بسیار خطرناک می باشد
خطرات آ