کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2412
Journal of Occupational Health Psychology
[align=left]Journal of Occupational Health Psychology


The Journal of Occupational Health Psychology® publishes research, theory, and public policy articles in occupational health psychology, an interdisciplinary field representing a broad range of backgrounds, interests, and specializations. Occupational health psychology concerns the application of psychology to improving the quality of work life and to protecting and promoting the safety, health, and well-being of workers.

The J
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 515
روانشناسی کار Work Psychology
روانشناسی کار Work Psychology

مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی موجود زنده
تاریخچه، تعریف و قلمرو روانشناسی
تفاوتهای فردی و شخصیت در کار
روابط فرد با سازمان و شخصیتهای دشوار 
ماهیت، ساختار و انواع آزمونهای استخدامی 
مفاهیم و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی
نظریه ها و فنون آموزش كاركنان

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 46
[attachment=2747]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1342
جزوه آموزشی روانشناسی کار
جزوه آموزشی روانشناسی کار

مفهوم روانشناسی کار
تعریف روانشناسی کار
تعریف روانشناسی صنعتی-سازمانی
هدف اصلی روانشناسی کار
قلمرو روانشناسی کار
کوشش اصلی روانشناسی کار
کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار
زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار
سوال های مطرح در روانشناسی کار
تفاوتهای فردی و شخصیت در کار
سوالهای تفاوت های فردی
تفاوت های فردی در کار
اندازه گیری تفاوتهای فردی
مقیاس های اندازه گیری تفاوتهای فردی
منشأ تفاوت های فردی
توزیع ویژگی‌ها در افراد
کاربرد من