کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 740
عوامل خطرساز سلامت در ارتباط با presenteeism
عوامل خطرساز سلامت در ارتباط با presenteeism در یک شرکت چینی
Health risk factors associated with presenteeism in a Chinese enterprise
مشکلات مزمن بهداشتی در چین شایع هستند.و ممکن است منجر به از دست دادن بهره وری کار از طریق پرزنتیسم شود. اهداف:برای بررسی شيوع عوامل بالقوه خطر برای پرزنتیسم در کارگران چينی و استحکام ارتباط آنها با گزارشات پرزنتیسم.