کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3422
ارتعاش دست و بازو
ارتعاش دست و بازو Hand-arm  vibration

نوع فایل: دانلود پاورپوینت ارتعاش دست و بازو PPT
تعداد اسلایدها: 14 [attachment=1668]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 826
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی ارگونومی QEC
در QEC اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ در ﺑﺮوز آسیبهای اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد. روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ برای گستره وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻢ از فعالیتهای اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ مشاهده‌گر در اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎر درون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ در روش QEC ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺳﺎده اﺳﺖ(در ﻧﺮخ گذاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮان، راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد QEC در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 7 درﺟﻪای ﮐﻪ در آن ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻋﺪد 7 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1058
دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی QEC دانشگاه Surrey
دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی QEC دانشگاه Surrey

در روش QEC ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن ﺑﺎ رﯾﺴﮏ فاکتورهای آﺳﯿﺐ های اﺳﮑﻠﺘﯽ-عضلانی به صورت زیر انجام می شود

ارزﯾﺎﺑﯽ ناحیه ی ﮐﻤﺮ: ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﮐﻤﺮ در ﻟﺤﻈﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﭽﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر بیومکانیکی وارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را دارد (برای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻢ ﺷﺪه و دﺳﺖ های ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آورده و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎر را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ).
ارزﯾﺎﺑﯽ ناحیه ی ﺷﺎﻧﻪ/ﺑﺎزو:  ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 756
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر OWAS
برنامه اندروید ارزیابی پوسچر با استفاده از روش OWAS

Application for valuation using the method OWAS
Aplicación para la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabaj
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر OWAS

نام برنامه: owas posture analysis
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجم