کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1484
راهنمای جامع حمل دستی بار
راهنمای جامع حمل دستی بار
ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر
ﻟﺰوم بازنگری ﺷﺮاﯾﻂ کار در وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ
اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
-  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ– اﺟﺮاﯾﯽ 3-6 آﻣﻮزش
-  ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
اﺻﻼﺣﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ
ﺑﺨﺶ اول
ﺑﺨﺶ دوم
ﺑﺨﺶ سوم
روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن 
-  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﻮاد
[b]ﺑﺨﺶ 2: راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ برای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1642
اسکات Squat و استوپ Stoop در حمل دستی بار
یکی از معضلات بهداشتی که از دیدگاه اصول ارگونومی قابل بررسی است حمل دستی بار می باشد
[attachment=113]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 4979
نرم افزار کشیدن، هل دادن و حمل کردن بار به صورت افلاین
نرم افزار کشیدن، هل دادن و حمل کردن بار به صورت افلاین
[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/attach...hp?aid=132]

این نرم افزار به صورت انلاین طراحی شده که استفاده از ان مستلزم وصل شدن به اینترنت است
ولی انجمن مهندسی بهداشت حرفه ای ایران  این نرم افزار را به صورن افلاین در اورده که کاربران این نرم افزار می توانند بدون وصل شدن به اینترنت ازان استفاده کنند
راهنمایی استفاده از نرم افزار
فایل  را از حالت زیپ خارج کرده وسپس پوشه را باز کنید و بر روی فایل html به نام default کل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2282
نرم افزار بلند کردن بار
نرم افزار بلند کردن بار (افلاین)

این نرم افزار به صورت انلاین طراحی شده که استفاده از ان مستلزم وصل شدن به اینترنت است
ولی نظام مهندسی بهداشت حرفه ای این نرم افزار را به صورت افلاین در آورده که کاربران این نرم افزار می توانند بدون وصل شدن به اینترنت از ان استفاده کنند
راهنمایی استفاده از نرم افزار
فایل را از حالت زیپ خارج کرده و سپس پوشه را باز کنید و بر روی فایل html به نام default کلیک کنید بعد از ان نرم افزار اجرا شده و می توانید از ان به صورت افلاین استفاده کنید
توجه: در
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2041
نرم افزار حمل بار دستی
راهنما : فایل را از حالت زیپ خارج کنید سپسdefault.htm با مروگر باز کنید

نرم افزار حمل بار دستی
Manual handling calculator

[attachment=302]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3464
نرم‌افزار حمل دستی بار با استفاده از معادله NIOSH برای سیستم اندروید
نرم‌افزار حمل دستی بار با استفاده از معادله NIOSH برای سیستم اندروید

نوع فایل: Lifting Evaluation.apk [attachment=3296]

[attachment=311]
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2005
نرم افزار تخمین بار مجاز و زمان تعویض فیلتر در ماسک ها

نرم افزار تخمین بار مجاز و زمان تعویض فیلتر در ماسک ها


[attachment=339]

[attachment=337]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1903
ارزیابی بلند کردن و حمل بار به روش MAC
ارزیابی بلند کردن و حمل بار به روشMAC
ارزیابی بلند کردن و حمل بار به روش ماک    The Manual Handling Assessment charts MAC
یکی از روش های ارزیابی حمل و بلند کردن بار روش ماک است در این روش به وزن بار ،تکرار عمل بلند کردن بار،فاصله بار از بدن،چرخاندن و خم شدن،محدودیت فرد در انجام کار،گرفتن بار ،سطح زمین و عوامل محیطی دیگر همراه با فلوچارت آن ذکر شده است هر مورد از موارد ذکرشده فوق با توجه به شدت خطر با اعداد و رنگهای متناظر ثبت شده که در نهایت با هم جمع می شود و در نهایت ارزیابی آن پوسچر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 800
ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان
ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان 

نویسندگان: سید ابوالفضل ذاكريان، مرضیه عباسی‌نيا، فاروق محمديان، اسعد فتحی، عبدالرسول رحمانی، ایمان احمدنژاد ، مهدی اصغری *    
دانشجوی PhD گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اراک ، asghari@arakmu.ac.ir    

نوع مطالعه: پژوهشی
موضوع مقاله: عمومی

چکیده مقاله:    
مقدمه: در حالی که تلاش‌های زیادی برای تعیین کیفیت زندگی پرسنل های بیمارستانی انجام شده است؛ اما مطالعات محدودی در جهت شناسایی ف
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 926
برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم‌افزار 3DSSPP
برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم‌افزار 3DSSPP       
نویسندگان: نعیمه اسدی، علیرضا چوبینه *، ساره کشاورزی، هادی دانشمندی    
استاد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، alrchoobin@sums.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:  
مقدمه: بلند کردن دستی بار رایج‌ترین و پراسترس‌ترین فعالیت حمل دستی بار محسوب می‌شود که ازنظر فشار بیومکانیکی وارد بر بدن و به‌ویژه ستون فقرات در رتبه نخست
نویسنده: رحیمی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1856
نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار
نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار
یکی از عمده ترین مشکلات در بیمارستان که منجر به شیوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان آن می شود مربوط به فعالیتهای حمل و جابجایی بیماران است. حمل بیمار شکلی اختصاصی از فعالیت حمل دستی است، و شامل حرکت دادن یا پشتیبانی بیمار نظیر حمل، فشار دادن، کشیدن، بلند کردن و حرکات کمری می شود. حمل بیمار یا یک فرد در مقایسه با حمل اشیاء پیچیده، دشوار و غیر قابل پی بینی است افراد ممکن است سنگین و یا دارای چنگ نامناسب باشند.

نوع فایل: دانلود PDF نحوه صحیح و ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 5514
انواع روش‌های ارزیابی حمل دستی بار
انواع روش‌های ارزیابی حمل دستی بار
ART  از این روش جهت غربالگری وظایف تکراری اندام فوقانی که می تواند منجر به توسعه اختلالات اسکلتی- عضلانی شود، استفاده می شود.
SNOOK این جداول مقدار حداکثر بار قابل قبول را در وظایف مختلف حمل دستی بار ارائه می کند.
NIOSH جهت ارزیابی ریسک آسیبهای کمری در مشاغل بلند کردن و پایین آوردن بار بصورت دو دستی به کار می رود.
ARBOUW  این روش از بررسی  مشاغل ساخت و ساز و ساختمانی منتج شده است.
[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1571
سلامت کمر و ستون فقرات در حمل و جابجایی دستی بار
سلامت کمر و ستون فقرات در حمل و جابجایی دستی بار
محتوای این امورش شامل :
    مقدمه ای بر ارگونومی
    مروری مختصر بر استخوان شناسی و آناتومی ستون مهرها
    مراحلی جهت پیشگیری از جراحات ستون فقرات در بلند کردن و حمل و نقل دستی بار
    نقش ورزش در پیشگیری از کمردرد
    آشنایی با فعالیتهای اداره بهداشت

نوع فایل: دانلود PDF سلامت کمر و ستون فقرات در حمل و جابجایی دستی بار
تعداد صفحات: 64
[attachment=1576]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 784
حمل دستی بار در محیط کار
حمل دستی بار در محیط کار

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 40
[attachment=1892]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 788
حمل دستی بار
حمل دستی بار MMH
حمل و نقل دستی بار   Manual Material Handling 
در دهه های اخیر تغییرات عمده ای در کارهای صنعتی رخ داده است و ماشینها جایگزین نیروی ماهیچه ای انسان شده اند. 
کارها دیگر مثل چند دهه پیش سنگین نیستند.
با این وجود، آسیبهای ناشی از MMH هنوز یکی از مشکلات اصلی در محیطهای صنعتی است و شیوع آن نسبت به گذشته تغییر چندانی نیافته است.
این یک پارادوکس است. 
در مبحث MMH شناسایی و کنترل شرایطی که سبب آسیب اسکلتی- عضلانی می شود مطرح است. در این مبحث شیوه های کنترلی مدیریتی (انتخاب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1013
ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار wisha
ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار wisha

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=1965]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 876
ایمنی و قواعد باریگیری، جهازبندی و تخلیه بار
ایمنی و قواعد باریگیری، جهازبندی و تخلیه بار

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 36
[attachment=2004]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1657
معادله niosh برای حمل دستی بار
معادله niosh برای حمل دستی بار  niosh lifting equation 
در این روش برای بلند کردن بار، سه معیار در نظر گرفته شده است:
 معیار بیومکانیک
 بیشترین فشار در ناحیه مهره های L5-S1
 بیشترین نیروی فشارآورنده بین دیسکی 3400 نیوتن
 معیار فیزیولوژیک (بویژه در زمانی که حمل بار مکرر وجود داشته باشد):
بیشترین میزان کار هوازی (برای جلوگیری از خستگی عضلانی): 9/5 کیلوکالری در دقیقه
در یک بار بلند کردن بار: حداکثر 70٪ حداکثر ظ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 944
بررسی ارگونومیک انجام کار به صورت ایستاده و حمل بار دستی
بررسی ارگونومیک انجام کار به صورت ایستاده و حمل بار دستی

نوع فایل: دانلود پاورپوینت بررسی ارگونومیک انجام کار به صورت ایستاده و حمل بار دستی PPT
تعداد اسلایدها: 54
[attachment=2137]

[quote]
iritn.com
Introduction to Ergonomic By, R, S,BRIDGER
MACROERGONOMICS By Hal W,Hendrick and Brian M, Kleiener
 Steven J. Geigle, CSHM وSafety Training Specialist وOregon OSHA 503.292.0654
osha.gov
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 365
بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری
بررسی رابطه بین بار کار فکری و خستگی در رانندگان اتوبوس شهری

نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی ، مهناز سارمی، محمد جواد جعفری
دکترای تخصصی مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط (HSE)، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران ، yakhosravi@yahoo.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 9
[attachment=2267]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 529
حمل و نقل دستی بار MMH
حمل و نقل دستی بار   Manual Material Handling 

در دهه های اخیر تغییرات عمده ای در کارهای صنعتی رخ داده است و ماشینها جایگزین نیروی ماهیچه ای انسان شده اند. 
کارها دیگر مثل چند دهه پیش سنگین نیستند.
با این وجود، آسیبهای ناشی از MMH هنوز یکی از مشکلات اصلی در محیطهای صنعتی است و شیوع آن نسبت به گذشته تغییر چندانی نیافته است.
این یک پارادوکس است. 

نوع فایل: پاورپوینت
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][size=small]ت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 434
کنترل های فنی - مهندسی حمل بار در صنعت سرامیک سازی
کنترل های فنی - مهندسی حمل بار در صنعت سرامیک سازی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 760
نرم افزار پیش بینی انرژی مصرفی (EEPP) در وظایف حمل بار دستی
نرم افزار پیش بینی انرژی مصرفی (EEPP) در وظایف حمل بار دستی
برنامه (نرم افزار) پیش بینی انرژی مصرفی (انرژی مورد نیاز ) (EEPP) یک ابزار نرم افزار برای تخمین میزان مصرف انرژی در کارهای حمل بار دستی برای کمک به اطمینان از ایمنی و بهداشت حرفه ای است.
The Energy Predication Program EEPP
The Energy Expenditure Prediction Program™ (EEPP) is a software tool to estimate energy expenditure rates for materials handling tasks to help assure worker safety and health
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 191
تأثیر گوهٔ پاشنه بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب ناحیه کمر، هنگام بلند کردنِ با
تأثیر گوهٔ پاشنه بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب ناحیه کمر، هنگام بلند کردنِ بار
مهرداد عنبریان*، فاطمه رجبیان، محمدحسین قاسمی، رشید حیدری مقدم
گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدهٔ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، anbarian@basu.ac.ir
واژه‌های کلیدی: گوهٔ پاشنه، فعالیت الکترومایوگرافی، برداشتن بار، عضلات ارکتوراسپاین

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 10
[attachment=2686]
[align=left][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=3047]The Effect of the Heel Wedges on the E
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 710
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی بلند کردن دستی بار wisha
راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی بلند کردن دستی بار همراه با مثال

روش WISHA، روﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ مبنای ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو روشNIOSH و HES ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4
[attachment=2818]


دانلود نرم افزار ارزیابی بلند کردن دستی بار WISHA
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 844
دانلود نرم افزار ارزیابی بلند کردن دستی بار wisha
دانلود نرم افزار ارزیابی بلند کردن دستی بار wisha

نام نرم افزار: نرم افزار ارزیابی بلند کردن دستی بار wisha
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران
طراح: دبیر انجمن 
نوع فایل: Excel
[attachment=2819]

[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images.../WISHA.JPG]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 959
ارزیابی حمل دستی بار به روش Wisha
ارزیابی حمل دستی بار به روش Wisha و نمونه محاسبه آنالیز بلند کردن دستی بار Wisha با نرم افزار
تعریف حمل دستی بار: انتقال و جابجایی بار توسط دست و دیگر بخشهای بدن که همراه بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد.
تعریف بار سنگین: باری است که وزن آن از حد مجاز بیشتر باشد.
در فعالیت بلند کردن بار، میزان مجاز بار برای کارگران مرد با گروه سنی 19 الی 50 سال را از روش محاسباتی wisha  مطابق زیر میتوان محاسبه نمود:

نوع فایل: دا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 348
دانلود برنامه اندروید ارزیابی بلند کردن دستی بار NIOSH
دانلود برنامه اندروید ارزیابی بلند کردن دستی بار NIOSH

نام برنامه: NLE.apk
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای
[attachment=2841]