کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 751
1, 4-دی اتیلن دی اکسید
"1, 4-دی اتیلن دی اکسید"    1,4-diethylene dioxide

فرمول شیمیایی: C4H8O2
وزن مولکولی: 88.11  
 CAS : 123-91-1
RTECS : JG8225000
اسامی مترادف: 1, 4-دی اتیلن دی اکسید؛ دی اُکسان

وع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع: NIOSH Method
[attachment=1127]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 422
کربن دی اکسید
کربن دی اکسید    carbon dioxide

فرمول شیمیایی: CO2
وزن مولکولی: 44.01 
  CAS : 124-38-9
RTECS : FF6400000
اسامی مترادف: کربنیک اسید، یخ خشک

وع فایل: Word
تعداد صفحات:2
منبع: NIOSH Method
[attachment=1129]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 490
دی اکسید گوگرد
دی اکسید گوگرد    sulfur dioxide

فرمول شیمیایی: SO2
وزن مولکولی: 64.06
   CAS : 7446-09-5
RTECS : WS4550000
اسامی مترادف: -

وع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع: NIOSH Method
[attachment=1130]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 705
دی اکسید نیتروژن
دی اکسید نیتروژن    nitrogen dioxide

فرمول شیمیایی: NO2
وزن مولکولی: 46.01
   CAS : 10102-44-0
RTECS : QW9800000
اسامی مترادف: پراکسید نیتروژن؛ تتراکسید نیتروژن

وع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع: NIOSH Method
[attachment=1131]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 730
اکسید کلسیم
اکسید کلسیم    calcium oxide

فرمول شیمیایی: CaO
وزن مولکولی: 56.08    CAS : 1305-78-8
RTECS : EW3100000
اسامی مترادف: آهک خام

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع: NIOSH Method
[attachment=1283]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1343
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
Workplace hazardous materials information system
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار در واقع چکیده‌ای از برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی بوده که جهت هر چه بهتر شدن کنترل‌های ایمنی و بهداشتی در محیط کار بر روی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
طبقه‌بندی مخاطرات بر اساس whmis 
طبقه A  گازهای تحت‌فشار 
طبقه B  مواد قابل اشتعال و انفجار 
طبقه C  مواد اکسید کننده 
طبقه D  شامل سه زیر گروه به شرح ذیل: 

نوع فایل:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 111
تری اکسید آنتی موآن Antimony trioxide
Substance [CAS No.]Documentation date: ‡ Antimony trioxide [1309-64-4], production (1977
(TWA: Non(L
STEL: Non
Notations: A2
MW: 291.50
TLV® Basis: Lung cancer; pneumoconiosis
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: تری اکسید آنتی موآن
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: Non
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: A2
MW، وزن ملکولی: 291.50
TLV® Ba
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 102
اکسید بور Boron oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Boron oxide [1303-86-2] (1985
TWA: 10 mg/m3
STEL: Non
Notations: Non
MW: 69.64
TLV® Basis: Eye & URT irr
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید بور 
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 10mg/m3
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی:  69.64
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 105
اکسید کلسیم Calcium oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Calcium oxide [1305-78-8] (1990
TWA: 2 mg/m3
STEL: Non
Notations: Non
MW: 56.08
TLV® Basis:  URT irr
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید کلسیم
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 2mg/m3
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی: 56.08
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: تحر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 132
دی اکسید کربن Carbon dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Carbon dioxide [124-38-9] (1983
TWA: 5000 ppm
STEL: 30,000 ppm
Notations: Non
MW: 44.01
TLV® Basis: Asphyxia
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اکسید کربن
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 5000 ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: 30,000 ppm
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی: 44.01
TLV® Basis، مبنای تعیین آستا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 98
دی اکسید کلر Chlorine dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: ‡ Chlorine dioxide [10049-04-4] (1991
TWA: 0.1 ppm
STEL: 0.3 ppm
Notations: Non
MW: 67.46
TLV® Basis: LRT irr; bronchitis
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اکسید کلر
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.1ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: 0.3ppm
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی: 67.46
TLV® Basis، مبنای تعیی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 96
اکسید آهن Iron oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Iron oxide (Fe2O3) [1309-37-1] (2005
(TWA: 5 mg/m3 (R
STEL: Non
Notations: A4
MW: 159.70
TLV® Basis: Pneumoconiosis
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید آهن
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (5mg/m3(R
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 159.70
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: پ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 110
اکسید منیزیم Magnesium oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Magnesium oxide [1309-48-4] (2000
(TWA: 10 mg/m3 (I
STEL: No 
Notations: A4
MW: 40.32
TLV® Basis:  URT; metal fume fever
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید منیزیم 
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (10mg/m3(I
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 40.32
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 170
اکسید نیتریک Nitric oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date:  Nitric oxide [10102-43-9] (1992
TWA: 25 ppm
STEL: Non
Notations: BEI_M
MW: 30.01
TLV® Basis: Hypoxia/cyanosis; nitrosyl-Hb form; URT irr

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید نیتریک
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 25ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: BEI_M
MW، وزن ملکولی: 30.01
TLV® Basis، مبنای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 141
دی اکسید نیتروژن Nitrogen dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Nitrogen dioxide [10102-44-0] (2011
TWA: 0.2 ppm
STEL: Non
Notations: A4
MW: 46.01
TLV® Basis: LRT irr

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اکسید نیتروژن
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.2ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
[align=right]Notations، نمادها: A
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 135
اکسید نیتروز Nitrous oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Nitrous oxide [10024-97-2] (1986
TWA: 50 ppm
STEL: Non
Notations: A4
MW: 44.02
TLV® Basis: CNS impair; hematologic eff; embryo/fetal dam

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید نیتروز
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 50ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 44.02
TLV® Basis، مبنای تعی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 115
اکسید پروپیلن Propylene oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Propylene oxide [75-56-9] (2000
TWA: 2 ppm
STEL: Non
Notations: DSEN; A3
MW: 58.08
TLV® Basis: Eye & URT irr

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید پروپیلن 
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 2ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: ساسیت; A3
MW، وزن ملکولی: 58.08
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 117
دی اکسید سولفور Sulfur dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Sulfur dioxide [7446-09-5] (2008
TWA: 0.25 ppm
STEL: Non
Notations: A4
MW: 64.07
TLV® Basis: Pulm func; LRT irr
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اکسید سولفور
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.25ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 64.07
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 141
دی اکسید تیتانیم Titanium dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Titanium dioxide [13463-67-7] (1992
TWA: 10 mg/m3
STEL: Non
Notations: A4
MW: 79.90
TLV® Basis: LRT irr
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دی اکسید تیتانیم
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 10mg/m3
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: A4
MW، وزن ملکولی: 79.90
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: تحریک
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 142
وینیل سیکلوهگزان دی اکسید Vinyl cyclohexene dioxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Vinyl cyclohexene dioxide [106-87-6] (1994
TWA: 0.1ppm
STEL: Non
Notations: Skin; A3
MW: 140.18
TLV® Basis: Female & male repro dam
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: وینیل سیکلوهگزان دی اکسید
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.1ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: پوست; A3
MW، وزن ملکولی: 140.18
TLV® Ba
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 195
اکسید روی Zinc oxide
(Substance [CAS No.]Documentation date: Zinc oxide [1314-13-2] (2001
(TWA: 2 mg/m3 (R
(STEL: 10 mg/m3 (R
Notations: Non
MW: 81.37
TLV® Basis:  Metal fume fever
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: اکسید روی
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: (2mg/m3 (R
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: (10mg/m3 (R
Notations، نمادها: ندارد
MW، وزن ملکولی: 81.37
TLV® Basis، مبنای تعیین آستان